"Vote Play Server"

#ROHAN-TEAM


"รางวัล ของผู้ที่มี คะแนน โหวตสูงสุด ประกาศรางวัลวันที่ 1 พฤษภาคม 64"

อันดับ 1 : 3,000 บาท

อันดับ 2 : 1,000 บาท

อันดับ 3 : 500 บาท

อันดับ 4 : 3000 CashPoint

อันดับ 5 : 3000 CashPoint

อันดับ 6 : 3000 CashPoint

อันดับ 7 : 2000 CashPoint

อันดับ 8 : 2000 CashPoint

อันดับ 9 : 2000 CashPoint

อันดับ 10 : 1000 CashPoint


"คะแนน โหวต X3 รายละเอียด Item ภายในเกมส์"

มีดังนี้

"Limted Item"


"อันดับคะแนน"